استراتژی فارکس

همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس

ارزیابی اثرات سرریز ریسک مثبت و منفی نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکه بر بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، تأثیرات متقابل بین ریسک و بازده در بازارهای ارز، نفت خام، سکه و بورس تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مطالعۀ حاضر از رهیافت توابع کاپولا برای بررسی ساختار همبستگی بهره برده و با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، به بررسی وجود سرریز ریسک بین بازارهای فوق پرداخته است. متغیرهای تحقیق شامل داده‌های هفتگی نرخ ارز آزاد، قیمت سبد نفتی اوپک، قیمت سکۀ طلا و شاخص کل بورس تهران طی دورۀ 28/04/1385 تا 01/01/1396 بوده است.
طبق نتایج تحقیق، همبستگی معنی‌داری بین متغیر شاخص بورس با نرخ ارز، شاخص بورس با قیمت نفت، شاخص بورس با قیمت سکه و نرخ ارز با قیمت نفت وجود داشته، به طوری که همبستگی بین شاخص بورس با نرخ ارز و نرخ ارز با قیمت نفت، در جهت منفی و با شدت یکسان همبستگی در دامنه‌های بالا و پائین توزیع و همبستگی بین شاخص بورس با قیمت نفت خام و شاخص بورس با قیمت سکه، در جهت مثبت و با شدت متفاوت همبستگی در دو دامنۀ بالا و پائین بوده و همبستگی قوی‌تر در دامنۀ مثبت توزیع قوی‌تر از دامنۀ منفی بوده است.
همچنین سرریز ریسک بین بازار سهام و همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس بازار سکه بیشتر از بازارهای دیگر بوده و بازار سکه بیشتر به عنوان ابزاری برای مواجه با ریسک بازار سهام و کارکرد نرخ ارز و قیمت نفت خام بیشتر به عنوان متغیری بنیادی برای ارزیابی تأثیر بر سودآوری شرکت‌های بورسی بوده است. حالت‌های دیگر به ندرت سرریز ریسک معنی‌داری نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of Downside and Upside Risk Spillovers of Exchange Rates, Crude Oil and Gold Prices on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Barghi Osguei 1
  • Reza Saghafi Kelvanag 2

In this Paper, we examined the upside and downside Risk spillovers between exchanges rates, crude oil, gold, and stock prices in Iranian financial markets. Due to special characteristics of financial data, we used copula methods to assess correlation between returns of همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس the markets and using VaR and CoVaR approaches we examined the risk spillovers between markets. Our data spans from 2006-07-19 to 2017-03-21. Results show that the correlations between the exchange rates and the stock prices, as well as the oil prices and the exchange rates were symmetric but the correlations between the gold prices and the stock prices as well as the crude oil prices and stock market were asymmetric and strong in the upper tails. CoVaR analysis shows that risk spillover همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس effects between the stock and gold prices are stronger than the other variables. The relationship between exchange rates and oil prices against stock prices are considered to be mostly between returns but there are some risk spillovers too. In most cases upper risk spillovers are stronger than lower ones.

مقاله کنفرانس
بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران

چکیده:
سرمایه گذاران برای کسب درآمد از سرمایه خود و سیاست گذاران اقتصادی برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر از طریق ایجاد ثبات، رشد و توسعه بازار سهام؛ به روابط بین بازار سهام و سایر بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، طلا و مسکن توجه ویژه ایی دارند. در واقع درک روابط بین این بازارها سرمایه گذاران را در انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری و سیاست گذاران را برای اتخاذ سیاست های مناسب جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر بازار سهام یاری می رساند. از این رو هدف این مقاله، بررسی روابط متقابل شاخص کل سهام، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1376- 1389 می باشد. به طور کلی نتایج حاکی از این است که نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت طلا دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام با نرخ ارز ( در کوتاه مدت) و با قیمت طلا رابطه مثبت داشته و بانرخ ارز )در میان مدت و بلند مدت( و قیمت مسکن رابطه منفی دارد.

همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC

در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان بازار سهام، طلا و ارز در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، با استفاده از داده­های ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی­دار بر نوسانات بازار سهام، سکه طلا و ارز دارد. این شاخص به طور کلی اثر مثبت بر نوسان قیمت سکه طلا دارد (به جز دوره 1383-1386)، و بر نوسان بازار سهام و ارز نیز اثر مثبت و هم اثر منفی دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی در پیش­بینی نوسانات این بازارها مفید است و می­تواند پیش­بینی نوسانات سهام، طلا و ارز را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

  • نااطمینانی سیاست اقتصاد جهانی
  • مدل همبستگی پویای شرطی
  • بازار سهام
  • بازار سکه طلا
  • بازار ارز

عنوان مقاله [English]

The dynamic همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس correlation of global economic policy uncertainty index with stock, exchange rate and gold markets in Iran: Application of M-GARRCH and DCC approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Ashena 1
  • Hamid La’l khezri 2

In this study, the effect of global economic policy uncertainty on stock, gold and foreign exchange market volatility in Iran is examined. Therefore, using the monthly data of Tehran Stock Exchange price index, gold coin price and exchange rate for the period from April 2002 to March 2017, correlation of the mentioned variables with global economic policy uncertainty in Iran has been investigated by the dynamic conditional correlation-GARCH model (DCC-GARCH). The research results show that fluctuations in global economic policy have a significant effect on stock, gold coin and exchange rate market fluctuations. This index generally has a positive effect on the fluctuations of gold coin price (except during 2004-2007), and has both positive and negative effect on stock and exchange market fluctuations. Thus, the global economic uncertainty index is useful in predicting market volatility and can improve stock price, gold price and exchange rate forecasts.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا