بروکرهای فارکس بیت کوین

سواد مالی در سرمایه‌گذاری

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد سرمایه‏گذاری

با توجه به تغییرات پویا در محیط اقتصادی، خصوصاً در بازارهای مالی، برای بهبود دانش مالی سرمایه‏گذاران، داشتن سواد مالی یک ضرورت به نظر می­رسد که به تصمیمات مالی آگاهانه ختم می‏شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاران و عملکرد سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع‏آوری داده­ها از پرسشنامه­ی استاندارد استفاده شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش سرمایه‏گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و از این جامعه­ی آماری، 344 نفر از سرمایه­گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص‏های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI نشان دهنده‏ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می‏باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر نگرش مالی و رفتار مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاران مثبت و معنادار است. همچنین تصمیمات سرمایه‏گذاران تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سرمایه­گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* آزادی، رضا، زنجیردار، مجید و فرشیدپور، علیرضا. (1391). "سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر آن با برنامه ریزی بازنشستگی"، اولین همایش منطقه­ای پژوهش­ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن.

* دیانتی­دیلمی، زهرا و حنیفه­زاده، محمد. (1394). "بررسی سطح سواد مالی خانواده­های تهرانی و عوامل مرتبط با آن"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و ششم، صفحات 115- 139.

* یعقوب­نژاد، احمد، نیکومرام، هاشم و معین الدین، محمود. (1391). "ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هشتم، صفحات 1- 23.

* Allen, M.W., Edwards, R., Hayhoe, C.R., Leach, L. (2007). Imagined interaction, attitudes towards money and credit, and family coalitions. J. Family Econ. 28 (1), 3–22.

* Almenberg, J., & Dreber, A. (2015). Gender, stock market participation and financial literacy. Economics Letters, 137, 140–142.

* Anderloni, L., Vandone, D. (2010). Risk of overindebtedeness and behavioral factors. Soc. Sci. Res. Netw. http://papers.ssrn.com/sol3/ results.cfm?npage=2&.

* Arceo-Gómez, E. O., & Villagómez, F. A. (2017). Financial literacy among Mexican high school teenagers. International Review of Economics Education, 24, 1–17.

* Aren, S., & Zengin, A. N. (2016). Influence of Financial Literacy and Risk Perception on Choice of Investment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 656 – 663.

* Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: results of the OCD / International Network on Financial Education (Infe) pilot study.

* Cole, S., Sampson, T. & Zia, B. (2009). Financial Literacy, Financial Decisions, and the Demand for Financial Services: Evidence from India and Indonesia. Working paper, No. 09-117, P: 3-20.

* David, B., Lusardi, A., & Michaud, P. C. (سواد مالی در سرمایه‌گذاری 2014). Financial Literacy and Retirement Planning in Canada. NBER WORKING PAPER SERIES, Working Paper 20297, http://www.nber.org/papers/w20297.

* DeLaune, L., Rakow, J. and Rakow, K.C. (2010). Teaching financial literacy in a co-curricular service-learning model. Journal of Accounting Education, No. 28, Issue 2, pp. 103-113.

* Fonseca, R., Mullen, K.J., Zamaarro, G., Zissimopoulos, J. (2012). What explains the gender gap in financial literacy? The role of household decision making. J. Consumer Affairs 46 (1), 90–106.

* Gerardi, K., Goette, L., Meier, S. (2010). Financial literacy and subprime mortgage delinquency: evidence from a survey matched to administrative data, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper, 2010-10.

* Kengatharan, L., & Kengatharan, N. (2014). The Influence of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 6, No. 1, 1-23.

* Lim, L.C., (2012). The Relationship between Psychological Biases and the Decision Making of Investor in Malaysian Share Market. Unpublished Paper International Conference on سواد مالی در سرمایه‌گذاری Management, Economics & Finance (ICMEF 2012) Proceeding.

* Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Role of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics, 54, P: 205–224.

* Mouna, A., & Anis, J. (2017). Financial literacy in سواد مالی در سرمایه‌گذاری Tunisia: Its determinants and its implications on investment behavior. Research سواد مالی در سرمایه‌گذاری in International Business and Finance, 39, 568–577.

* Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., Coronel, D. A., & Filho, R. B. (2015). Financial literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 6, 1–12.

* Robb, C.A., Babiarz, P., Woodyard, A. (2012). The demand for financial professionals’ advice: The role of financial knowledge, satisfaction, and confidence. Finan. Services Rev. 21 (4), 291–305.

* Rooij, M. V., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation, Journal of Financial Economics, 101(2), 449_472.

* Sachse, K., Jungermann, H. & Belting, J. (2012). Investment risk- The perspective of individual investors. Journal of Economic Psychology, No. 33, PP. 437-447.سواد مالی در سرمایه‌گذاری

* Schmeiser, M.D., Seligman, J.S. (2013). Using the right yardstick: Assessing financial literacy measures by way of financial well-being. J. Consumer Affairs, 47 (2), 243–262.

* Slaughter, Howard,B.Jr. (2006). Financial Illiteracy: An American study on the effectiveness of web-based Financial literacy technology training on African high school students in Pittsburgh, pensylvanian. Robert Morris University, Available at: http//Proquest.umi.com.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا